شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

تولید کننده افزودنی های غذایی و مشاوره

تک طعم



1-طعم دهنده گوشت BMF 2 مخصوص ژامبون ها و کالباس با درصد گوشتی بالا با میزان مصرف 0.2 تا 0.5 درصد

2-طعم دهنده مرغ CF 400 / CF 500 مخصوص ژامبون مرغ و کالباس های تولید شده با گوشت مرغ بالا با میزان مصرف 0.2 تا 0.5 درصد

3-طعم دهنده گوشت برگر BMF 1 مخصوص همبرگرهای تولید شده با درصد گوشت بالا میزان 0.5 تا 1 درصد